ประวัติ ผอ.ดร.ภัทรพร บรรลือทรัพย์


ประวัติ ของ ผอ.ดร.ภัทรพร บรรลือทรัพย์
ชื่อ นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกิด 9 กรกฎาคม 2513
บิดา นายยาว บรรลือทรัพย์ (ถึงแก่กรรม) อดีต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านชำเบง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
มารดา นางแตงอ่อน บรรลือทรัพย์ (ถึงแก่กรรม)
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 226/3 ถ.เพชรช่อ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

ประวัติด้านการศึกษา
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนดมวิทยาคาร
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสิรินธร
-ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติด้านการทำงาน
ปี 2540 สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู (กศ.น)ได้ลำดับที่ 1 (สละสิทธิ์)
ปี 2540 สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู (อาจารย์ 1 ระดับ 3)ได้ลำดับที่ 10
บรรจุโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ปี 2544 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ปี 2548 สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ลำดับที่ 15
บรรจุโรงเรียนบ้านสนบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ปี 2549 สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ลำดับที่ 6
บรรจุโรงเรียนบ้านจังเอิลอ.สังขะ จ.สุรินทร์
ปี 2554 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหลัก อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ภัทรพร บรรลือทรัพย์ สู่โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สพป.สร.3


ข่าวการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน